btn-cerrar
Ansök om bygglov

Ansök om bygglov

Av

Imagen aleatoria sección 7

Grattis! Äntligen har ni hittat tomten för husbygget. Nästa steg i processen blir att hitta drömhuset samt fixa bygglov. Vi vill tipsa er om att skynda långsamt och ha tålamod i ansökningsprocessen. Här får ni även vägledning kring hur ni går tillväga!

När den efterlängtade tomten är funnen krävs ofta en ansökan om bygglov. Många anser detta vara en av de tråkigare delarna av byggprocessen, men det lönar sig alltid i längden att engagera sig och ha full koll på pappersarbetet. Det är också en trygghet längre fram om ni verkligen sätter er in i de tekniska delarna av bygget. Det kan rentav bli roligare!

Imagen aleatoria sección 7

Bygglov gäller främst för detaljplanerat område i tätorter. Men även om er tomt ligger utanför ett detaljplanerat område bör ni kontakta kommunen för att vara säkra på att det inte finns några särskilda bestämmelser.

Ni kan även börja med att ansöka om förhandsbesked. Detta är ett sätt för er att snabbt ta reda på om det ni planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som ni tänkt er. Men det krävs ändå bygglov innan bygget sätter igång.

Imagen aleatoria sección 7

En bygglovsansökan har som krav att innehålla tydliga, lättlästa och fackmannamässigt utförda ritningar och handlingar. I de flesta fall måste ansökan dessutom kompletteras med ytterligare ritningar och handlingar vilket kan dra ut på processen. Ju noggrannare förarbete, desto snabbare går det att få bygglovet.

När bygglovet beviljats ser Byggnadsnämnden i kommunen, samt er kontrollansvarige (KA), till att utnämnd byggherre verkligen har god kontroll över byggnadsarbetena. 

Imagen aleatoria sección 7

Kontrollerna görs genom att upprätta ett byggsamråd, en kontrollplan och till sist genom att utfärda ett slutbevis. Under byggets gång görs även besök på byggarbetsplatsen för att kontrollera att bygget följer reglerna.

Kostnaderna för att ansöka om bygglov varierar från kommun till kommun, men ni kan räkna med att få betala mellan 10 000 och 40 000 kronor. När bygglovet är beviljat måste huset börja byggas inom två år – och vara färdigbyggt inom fem år.

Ansök om bygglov
Imagen aleatoria sección 7

Checklista
Så ansöker ni om bygglov!

Behöver ni bygglov?
För att ta reda på om tomten kräver bygglov tar ni kontakt med Byggnadsnämnden i den aktuella kommunen. Krävs bygglov – gör en ansökan!

Skicka in ansökan och handlingar
Er bygglovsansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar samt övriga handlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga ert ärende och fatta beslut. Det är mycket viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. I ansökan bör ni dessutom ge förslag på vem som ska vara kontrollansvarig (KA) för bygget. Ansökan med fullständiga handlingar skickas till Byggnadsnämnden i er kommun.

Byggnads-nämnden gör en första granskning
Efter att ansökan har mottagits kommer Byggnadsnämnden inom kort att göra en första granskning av ärendet. De kontrollerar om bygget verkligen kräver bygglov, om ansökan är komplett samt om ritningarnas kvalitet och tydlighet håller. Om ansökan är ofullständig kommer nämnden be er att skicka in ytterligare kompletteringar.

Mottagningsbevis
När er ansökan bedöms som fullständig skickar Byggnadsnämnden ut ett så kallat mottagningsbevis. Här får ni information om hur lång tid det kommer att ta innan ett slutgiltigt beslut tas, vad som händer om handläggningstiden överskrids samt hur möjligheten ser ut om ni vill överklaga beslutet.

BYGGNADSNÄMNDEN PRÖVAR ANSÖKAN
Vid denna prövning ser Byggnadsnämnden över om områdesbestämmelserna tillåter att ni bygger det som ni har ansökt om. Dessutom kontrollerar de ifall byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan samt uppfyller alla tillgänglighetsbehov. Om ditt bygge ligger utanför detaljplanerat område prövar nämnden om platsen är lämplig för det ni vill bygga. Ditt bygglovsbeslut ska komma senast tio veckor efter att din ansökan blev komplett. Observera att det ibland kan ta upp till det dubbla.

BYGGNADSNÄMNDEN TAR BESLUT
Om bygget uppfyller alla krav kommer Byggnadsnämnden nu att besluta om att ge er bygglov. Om kraven inte uppfylls kan ansökan istället avslås. Nu har grannar och andra sakägare tre veckor på sig att överklaga beslutet. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft och beslutet kan inte längre överklagas.

BYGGNADS-NÄMNDEN HÅLLER TEKNISKT SAMRÅD
När Byggnadsnämnden beviljat bygglovet håller de oftast ett tekniskt samråd med er där ni till exempel går igenom planeringen av arbetet samt val av kontrollansvarig. Om det inte behövs något tekniskt samråd ska Byggnadsnämnden ge er startbesked.

Startbesked
Äntligen! Nu är det dags för ett startbesked så att ni kan påbörja de åtgärder som ni fått bygglov för. För att få startbeskedet ska ni kunna uppvisa för Byggnadsnämnden att åtgärden ni planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter. I startbeskedet fastställer också Byggnadsnämnden kontrollplanen

Vår instagram

[insta-gallery id="0"]